Braunschweig
Duitsland
an der Martinikirche, Seite zum Amtsgericht Namen en Stenen - Grafschrift I sinds 29 September 1995
68 namen
Nach der Steinlegung 2006.

13 September 2011
Elke Kreis und Jürgen Hoffmann, Braunschweig