Ikageng, Noordwest
Zuid-Afrika
Itireleng St. Herdenkingstuin Ikageng sinds 15 September 2008
zonder namen
Ikageng Memorial Garden for Families of AIDS Victims
Photo © Zute Lightfoot facebook

20 November 2010
Zute Lightfoot, Ikageng