Johannesburg, Gauteng
Südafrika
57 Jeppe Street now Rahima Moosa St. Aids-Gedenkmauer Johannesburg seit 1 Dezember 1998
60 Namen
Compagnie Gàara, Paris
Photo (C) Gaara Projects

2 Juni 2003
Gaara Projects, Paris