Johannesburg, Gauteng
Zuid-Afrika
57 Jeppe Street now Rahima Moosa St. Aids Herdenkingsmuur Johannesburg sinds 1 December 1998
60 namen
Compagnie Gàara, Paris
Photo (C) Gaara Projects

2 Juni 2003
Gaara Projects, Paris